Qubytovani.cz   |   Qrestaurace   |   Qrecepty   |   Prodej-pokladen.cz   |   KONTAKTY    

 

Dnes je: 20.04.2018 01:07:19
Ubytování na jednom místě snadno a rychle.

Vítejte

Superubytovani.cz je největší český portál pro vyhledávání ubytování, hotely, penziony, ubytovny. QPOSVšeobecné podmínky


Kompletní znění podmínek: Všeobecné podmínkyVšeobecné smluvní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny služby: Spraha.cz, Superubytovani.cz,
Superjidlo.cz, Emodelka.cz, Qauto.cz, Superdoprava.cz, Hledamereality.cz, Gostranky.cz.


Článek I.
Obecná ustanovení

1. Společnost (dále jen „provozovatel“) je oprávněna k poskytování služeb nabízejících
zpracování a zveřejňování dat zadaných a zaslaných objednavatelem.
2. Za objednavatele (dále jen „objednavatel“) je považována jakákoli fyzická či právnická osoba
objednávající a využívající služby poskytované na portálech společnosti
3. Provozovatel Služby nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek publikovaných v rámci služby. Za
obsah Stránek (textů, fotografií a všeho obsahu) v rámci Služby je po všech stránkách plně odpovědný
objednavatel - Uživatel služby, který tyto Stránky zřizuje a vytváří na nich obsah (tj. jehož registrační
údaje se váží k dané Stránce, Službě).


Článek II.
Předmět plnění

1. Veškerá inzerce, prezentace a jiné služby se objednávají prostřednictvím registrace objednavatele. Buď
na internetové prezentaci společnosti nebo osobně u obchodního reprezentanta (vyplněním registračního formuláře).
2. Registrací stvrzuje objednavatel svůj souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami v plném rozsahu.


Článek III.
Práva a povinnosti objednavatele

1. Objednavatel se registruje dobrovolně, ze své svobodné vůle a bere na vědomí, že veškeré jím zadané
údaje zveřejňované na internetovém portálu jsou přístupné všem uživatelům světové
počítačové sítě Internet a v případě vložení inzerce souhlasí s jejím zveřejněním na tomto portálu i v inzertních časopisech.
2. Objednavatel prohlašuje, že veškeré jím zadané údaje při registraci jsou úplné, pravdivé a aktuální a že
bude pravidelně aktualizovat zveřejněné údaje, dojde-li u nich k nějakým změnám. Za zadané a
zveřejněné údaje nese plnou odpovědnost objednavatel.
3. V případě zapomenutí hesla k přihlášeni do svého účtu, si může objednavatel online vyžádat zaslání
hesla v sekci „zapomenuté heslo“, přímo na konkrétním portálu a heslo mu bude okamžitě odesláno, na jeho zadaný e-mail.
4. Objednavatel svou registrací souhlasí se zasíláním novinek, nabídek a informační e-mailu.
5. V případě využití placených služeb se objednavatel zavazuje uhradit provozovateli odměnu dle platného ceníku provozovatele.
6. Pokud komunikujete s technickou podporou musíte uvádět ID profilu nebo odkaz na profil. Pokud
neuvedete ID, technická podpora není povinná odpovídat.
7. Objednavatel je výlučně zodpovědný za obsah a pravdivost zadaných a zveřejňovaných údajů, a to i v
případě nárokování jakýchkoli právních nároků třetích stran, které mohou případně vzniknout na základě
zveřejnění údajů zadaných objednavatelem a nebude provozovatele činit zodpovědným za jakékoli následky.
8. Objednavatel se zavazuje nezveřejňovat údaje a data, která by byla v rozporu s právními řády České republiky.
9. Objednavatel zadává veškerá data vlastními silami a výlučně na své náklady.
10. V případě potřeby může objednavatel, kdykoli po přihlášení do svého profilu zrušit svou registraci přímo
na určeném portálu v sekci smazání firmy (ke smazáním firmy dojde okamžitě, a tento krok je již nenávratný).


Článek IV.
Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje zveřejňovat data zadaná objednavatelem na základě kritérií uvedených při registraci, inzerci a prezentaci.
2. Provozovatel se zavazuje zveřejňovat objednavatelem zadaná data na portálech, zvolených
objednavatelem po dobu, kterou si objednavatel sám určuje. Veškerá inzerce na portálech je
poskytována na základě platného aktuálního ceníku internetové inzerce.
3. V případě užití služby zdarma, provozovatel negarantuje dostupnost a kvalitu služby, a vyhrazuje si
právo kdykoli smazat prezentaci objednavatele bez udání důvodu.Provozovatel má také právo
upřednostňovat autorizovaná zařízení ve výpisech.
4. Provozovatel má právo odmítnout, jakékoli zveřejnění a nezveřejnit jakékoli údaje a data zadaná
objednavatelem, domnívá-li se, že jsou v rozporu s právními řády České republiky, jsou-li v rozporu s
dobrými mravy, jsou-li vulgární či pohoršující, nebo svým obsahem dle názoru provozovatele nejsou
vhodná. Provozovatel si vyhrazuje právo k případnému nezobrazení textů takových prezentací, které
jsou v rozporu se zákonem nebo by poškodily pověst provozovatele. Provozovatel není podle 46/2000, §
5 tiskového zákona zodpovědný za obsah a pravdivost inzerátů a tudíž nenese žádné následky za
případné škody způsobené inzercí či jinou službou. Dále si vyhrazuje právo k úpravě textu prezentace, pokud to je nezbytně nutné.
5. Provozovatel má rovněž právo nezveřejnit, popřípadě i zrušit registraci objednavatele bez nároku na
jakékoli náhrady, pokud zjistí, že objednavatel zadává nevhodnou inzerci, nebo jinak zneužívá své
registrace v systému, nebo samotný systém.


Článek V.
Provoz serveru

1. Provozovatel zajistí nepřetržitý provoz serveru na kterém běží služba nabízená zákazníkovi, zajistí
přístup účastníků sítě Internet k prezentaci objednavatele, přístup objednavatele k jeho administračnímu
rozhraní a možnost aktualizovat obsah prezentace.
2. V případě výpadku serveru nebo serverů, na kterých běží služba, se provozovatel zavazuje tento
výpadek odstranit v nejbližším možném termínu a uvést službu do stavu jako před výpadkem.
3. Provoz programu objednavatele, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je CPU,
pomět RAM, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit
poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.
4. V případě využití služby zdarma provozovatel negarantuje kvalitu a dostupnost služby.


Článek VI.
Reklamace

1. Pokud dojde k pochybení ze strany provozovatel při poskytování služeb, objednavatel není oprávněn
požadovat žádnou náhradu pokud využil služeb zdarma. Jednalo-li se o služby placené, má
objednavatel nárok na náhradu formou kompenzace opakované či jinak zvýhodněné inzerce či reklamy
nebo prodloužení placené registrace.
2. Reklamaci je možno uplatnit do 7 dnů ode dne pochybení či obdržení platebních dokladů písemnou
formou zaslanou na adresu provozovatele.


Článek VII.
Závěrečná ujednání

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní strany obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb.
2. Pokud objednavatel využívá služeb zdarma, provozovatel si vyhrazuje právo komunikovat
s objednavatelem pouze elektronicky(mailem).
3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky a charakter této smlouvy.
4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 6.7.2008 a svou registrací s nimi každý objednavatel souhlasí v plném rozsahu.>